Algemene voorwaarden

Beste klant,

De Algemene Voorwaarden zijn vanaf 1 juni 2018 van kracht.

 

Artikel 1 : Algemeen

Aan de informatie welke op de website “www.simonehaneveer.nl” of andere door Simone Haneveer, al dan niet verstrekte, fysieke uitingen is geplaatst kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 2 : Privacy

Simone Haneveer Fotografie gebruikt de aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van haar dienstverlening.

Simone Haneveer stelt geen persoonsgegevens ter beschikking aan derde partijen tenzij in de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald of de wet Simone Haneveer Fotografie hiertoe verplicht.

Artikel 3 : Publicatie

Simone Haneveer Fotografie publiceert in principe alle foto’s van de fotoshoots.

Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met het publiceren van de foto’s, zal opdrachtgever zelf zorg moeten dragen voor het doorgeven van hun wensen. Wanneer opdrachtgever niet wilt dat de foto’s worden gepubliceerd, dient opdrachtgever dit tijdens de reservering, per mail, aan te geven.

Artikel 4 : Afdrukken/Vergroting door derden

Er kan geen beroep worden gedaan op Simone Haneveer Fotografie wanneer opdrachtgever de keuze neemt tot het laten afdrukken van de foto’s door derden.

Er kan geen beroep worden gedaan op Simone Haneveer Fotografie wanneer opdrachtgever de keuze neemt tot het laten vergroten/verkleinen van de foto’s door derden.

Artikel 5 : Betaling

Simone Haneveer Fotografie zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

Het verschuldigde bedrag, welke op de factuur vermeld staat, dient binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum door opdrachtgever te worden voldaan.

Indien opdrachtgever niet binnen de voorgaande termijn van 14 dagen het verschuldigde bedrag heeft voldaan, zal Simone Haneveer Fotografie een schriftelijke herinnering sturen aan opdrachtgever, waarin aangegeven wordt dat opdrachtgever het verschuldigde bedrag dient te voldoen binnen een termijn van 10 dagen na vervaldatum van de betreffende factuur.

Wanneer opdrachtgever niet binnen de voorgaande termijn van 10 dagen het verschuldigde bedrag heeft voldaan, zal Simone Haneveer Fotografie een verhoging van € 20,- toekennen aan het verschuldigde bedrag, wanneer deze tezamen dienen te worden voldaan binnen een termijn van 7 dagen na vervaldatum van de eerder gestuurde herinnering.

Wanneer door opdrachtgever geen gehoor wordt gegeven aan deze laatste voorgaande termijn van 7 dagen, is Simone Haneveer Fotografie genoodzaakt een Incassobureau in te schakelen en zullen tevens alle daaruit voortkomende kosten op opdrachtgever verhaald worden.

Artikel 5.1: Cadeaubonnen

De cadeaubonnen zijn in te wisselen op álle fotoshoots welke op mijn website worden aangeboden. De cadeaubon is één jaar na aankoop geldig, deze dien je tevens mee te nemen naar de fotoshoot. Het is niet mogelijk de cadeaubon in te wisselen voor geld.

Artikel 6 : Verzending en ontvangst

Opdrachtgever ontvangt de foto’s binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de betaling, tenzij, indien nodig, door Simone Haneveer Fotografie een andere termijn aan opdrachtgever schriftelijk wordt meegedeeld.

Goederen welke bij/via Simone Haneveer Fotografie door opdrachtgever kunnen worden aangeschaft, worden binnen een termijn van 3 dagen na ontvangst van de betaling vervaardigd, dan wel besteld. Opdrachtgever ontvangt de bestelde goederen uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de betaling, tenzij, indien nodig, door Simone Haneveer Fotografie een andere termijn aan opdrachtgever schriftelijk wordt meegedeeld.

Opdrachtgever krijgt nadat Simone Haneveer Fotografie de betaling in ontvangst heeft genomen de foto’s via WeTranfser toegestuurd.

Artikel 7 : Annulering en opschorting

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Simone Haneveer Fotografie, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het verschuldigde bedrag van de factuur is voldaan.

Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is Simone Haneveer Fotografie gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

Opdrachtgever dient opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst schriftelijk te geschieden. Opdrachtgever dient dit minimaal te geschieden tot 48uur voor aanvang van de opdracht.

Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever korter dan/na de gestelde termijn van 48uur voor aanvang van de opdracht, zal Simone Haneveer Fotografie 20% van de overeengekomen totaalprijs, lees te maken kosten, in rekening brengen.

In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor Simone Haneveer niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal Simone Haneveer indien nodig zorgdragen voor een vervangende fotograaf, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.

Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden en/of producten.

Artikel 7.1: Niet het gewenste resultaat

Indien een der partijen niet tevreden is over het gewenste resultaat, wordt een nieuwe fotoshoot voorgesteld met een korting van 50%. Dit is echter géén verplichting, geld terug is helaas niet mogelijk.

Artikel 8: Persoonlijke pagina

Na de fotoshoot ontvang je binnen 14 werkdagen de inloggegevens van jullie persoonlijke pagina. Op deze pagina kun je je foto’s zelf uitkiezen. Deze foto’s ontvang je ná ontvangst van betaling (zie artikel 5). De foto’s zijn 14 dagen beschikbaar op jullie pagina. Het is dus van belang dat je binnen 14 dagen de keuze van de foto’s per mail (naar: foto@simonehaneveer.nl) doorgeeft.

Wanneer dit niet binnen 14 dagen gebeurt, wordt de pagina automatisch verwijdert en kun je niet meer inloggen op jouw persoonlijke pagina.

 

Artikel 9: Auteursrecht en gebruiksrecht

Van de digitale bestanden die je koopt, koop je het gebruiksrecht, niet het auteursrecht!

Dit betekent dat je enkel het recht hebt tot reproductie van de foto’s voor eigen gebruik.

Simone Haneveer Fotografie behoudt alle auteursrechten en heeft daarmee het recht om de gemaakte foto’s te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties waaronder website, portfolio, social media en drukwerk.

 

Indien je uitdrukkelijk niet wenst dat de gemaakte foto’s van jezelf of van leden van je gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dien je dit voor de reservering per e-mail kenbaar te maken (zie artikel 3).

 

Het is niet toegestaan de ontvangen digitale foto’s op internet te plaatsen in een andere bewerking of uitsnede, dan dat deze is aangeleverd door Simone Haneveer Fotografie. Dus niet zelf bewerken, bijsnijden, omzetten naar zwart wit of voorzien van een filter.

 

Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Simone Haneveer Fotografie.

 

Het is niet toegestaan om foto’s/ digitale bestanden op te sturen naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Simone Haneveer Fotografie.

 

error: Helaas, kopiëren mag niet.